E-learning

Cvičení 11

Slovesa v závorkách napište ve tvaru přítomného času prostého nebo průběhového.

 

1. Be quiet! Daddy _________. (work)

2. Lucy _________ swimming on Sundays. (go)

3. It's late, the children _________. (sleep)

4. Where is Rick? He _________ a bath. (have)

5. We usually _________ out at the weekend. (eat)

6. Look at him! He _________ a pink hat. (wear)

7. Take an umbrella, it _________.(rain)

8. My friend _________ German and French. (speak)

9. I _________ to the cinema tomorrow. (go)

 

Obsah